ForexDreamland

Rynki finansowe – informacje dla początkujących

Rynki finansowe odnoszą się szeroko do każdego rynku, na którym odbywa się obrót papierami wartościowymi, w tym akcjami i obligacjami, rynku forex i rynku instrumentów pochodnych. Mimo, że często wyróżnia się różne rodzaje rynków finansowych i przydziela się im specjalistyczne nazwy, to wszystkie z nich mają tą samą funkcję – zapewniają drogę do sprzedaży i zakupu wszelkich aktywów.

Jak działają rynki finansowe?

Rynek finansowy to miejsce, gdzie ludzie i podmioty mogą handlować papierami wartościowymi, towarami i innymi aktywami po cenach, które są określane przez zasady podaży i popytu. Rynki działają poprzez umieszczenie dwóch stron, kupujących i sprzedających, w jednym miejscu, tak aby mogli się łatwo odnaleźć, ułatwiając w ten sposób transakcję między nimi. Rynki finansowe mogą być postrzegane jako kanały, przez które przepływają fundusze pożyczkowe kierowane od dostawcy, który ma nadmiar aktywów, do nabywcy, który doświadcza deficytu funduszy. Istnieją różne rodzaje rynków finansowych, a ich charakterystyka zależy od właściwości wierzytelności finansowych, będących przedmiotem obrotu oraz od potrzeb różnych uczestników rynku.

Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy wspomaga pozyskiwanie kapitału w perspektywie długoterminowej, zazwyczaj powyżej 1 roku. Składa się on z rynku pierwotnego i wtórnego. Można go podzielić na dwie główne podgrupy – rynek obligacji i rynek akcji.

Rynek pierwotny, czyli tak zwany „rynek nowych emisji”, to rynek, na którym papiery wartościowe, takie jak akcje i obligacje, są tworzone i wprowadzane do obrotu po raz pierwszy, bez korzystania w tym procesie z pośrednictwa giełdy. Kiedy prywatna firma decyduje się zostać podmiotem publicznym, emituje i sprzedaje swoje akcje w ramach tzw. pierwszej oferty publicznej. Jest to ściśle regulowany proces, ułatwiany przez banki inwestycyjne lub syndykaty finansowe dealerów papierów wartościowych, które ustalają przedział ceny wywoławczej, a następnie nadzorują jej sprzedaż bezpośrednio inwestorom.

Rynek wtórny to miejsce, w którym inwestorzy nabywają wcześniej wyemitowane papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje, kontrakty terminowe i opcje od innych inwestorów, a nie od samych spółek emitujących. Rynek wtórny jest miejscem, gdzie odbywa się większość obrotu giełdowego i to właśnie o nim mówi się, gdy mowa o „rynku akcji”. Niektóre uprzednio wyemitowane akcje nie są jednak notowane na giełdzie, a raczej sprzedawane bezpośrednio między dealerami. Są to tak zwane „akcje nienotowane”, czyli takie, którymi handluje się poza regulowanym rynkiem. Spółki handlujące w ten sposób zazwyczaj nie spełniają wymagań dotyczących notowań na giełdzie.

Rynek pieniężny

Kolejnym, dobrze znany rodzaj rynku finansowego to rynek pieniężny. Rynek pieniężny umożliwia jednostkom gospodarczym zarządzanie ich pozycją płynnościową poprzez udzielanie i zaciąganie krótkoterminowych pożyczek, zazwyczaj poniżej 1 roku. Ułatwia on interakcję między osobami i instytucjami posiadającymi tymczasowe nadwyżki środków finansowych a ich odpowiednikami, którzy doświadczają tymczasowego niedoboru środków.

Rynek pieniężny odnosi się do obrotu bardzo krótkoterminowymi inwestycjami dłużnymi. Na poziomie hurtowym obejmuje on transakcje o dużym wolumenie między instytucjami i podmiotami gospodarczymi. Na poziomie detalicznym obejmuje fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego kupowane przez inwestorów indywidualnych oraz rachunki rynku pieniężnego otwierane przez klientów banków. We wszystkich tych przypadkach rynek pieniężny charakteryzuje się wysokim stopniem bezpieczeństwa i stosunkowo niskimi stopami zwrotu.

Inne rodzaje rynków finansowych

Poza dwoma, najbardziej znanymi rodzajami rynków finansowych, jakimi są rynek kapitałowy i rynek pieniężny, wyróżnić można kilka innych, wartych uwagi rynków finansowych:

Rodzaje rynków finansowych – podsumowanie

Przejrzystość zapewniana przez rynki finansowe pomaga nam decydować, jak i gdzie inwestować pieniądze. Może on dostosować ryzyko i inwestycje do małych lub dużych inwestorów, inwestorów długoterminowych lub krótkoterminowych, dużych firm lub małych firm. Silny rynek pobudza gospodarkę, pomagając rządowi w obiegu pieniędzy w kraju, gdy jest to wymagane, a także otwiera możliwości rozwoju dla różnych sektorów.

Exit mobile version