ForexDreamland

Warunki użytkowania Forex Dreamland

Wprowadzenie

Niniejsze standardowe warunki witryny napisane na tej stronie regulują korzystanie z naszej witryny Forexdreamland, dostępnej pod adresem https://forexdreamland.com/.

Niniejsze warunki zostaną w pełni zastosowane i wpłyną na korzystanie z tej witryny. Korzystając z tej strony, zgadzasz się zaakceptować wszystkie warunki określone tutaj. Nie powinieneś korzystać z tej witryny, jeśli nie wyrażasz zgody na którykolwiek z niniejszych standardowych warunków witryny.

Osoby niepełnoletnie lub osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z tej witryny.

Prawa własności intelektualnej

Oprócz treści, które posiadasz, zgodnie z niniejszymi warunkami, Forex Dreamland i / lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych na tej stronie.

Otrzymujesz ograniczoną licencję wyłącznie w celu przeglądania materiałów zawartych na tej stronie.

Ograniczenia

Jesteś szczególnie ograniczony od wszystkich następujących czynności:

publikacja jakichkolwiek materiałów strony w innych mediach;
sprzedaż, udzielanie sublicencji i / lub inna komercjalizacja jakichkolwiek materiałów Witryny;
publiczna wydajność i / lub wyświetlanie jakichkolwiek materiałów na Stronie;
korzystać z tej witryny w jakikolwiek sposób, który jest szkodliwy lub może zaszkodzić tej witrynie;
korzystać z tej witryny w jakikolwiek sposób, który wpływa na dostęp użytkowników do tej witryny;
korzystanie z tej witryny jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami i regulacjami lub w jakikolwiek sposób może zaszkodzić stronie lub dowolnej osobie fizycznej lub prawnej;
udział w eksploracji danych, gromadzeniu danych, eksploracji danych lub w innych podobnych działaniach związanych z tą Witryną;
korzystanie z tej witryny w celu uczestniczenia w reklamach lub marketingu.

Dostęp do niektórych obszarów tej strony internetowej jest ograniczony przez ciebie, a Forex Dreamland może dodatkowo ograniczyć dostęp do dowolnej części tej strony w dowolnym momencie według własnego uznania. Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które możesz mieć dla tej witryny, są poufne i musisz również przestrzegać poufności.

Twoja treść

W niniejszych standardowych warunkach witryny „treść” oznacza wszelkie audio, wideo, obrazy lub inne materiały, które zdecydujesz się wyświetlić w tej witrynie. Wyświetlając Treści, zapewniasz Forex Dreamland niewyłączną, ogólnoświatową, nieodwołalną, podlicencjonowaną licencję na używanie, reprodukcję, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję na dowolnych mediach.

Treści użytkownika muszą należeć do użytkownika i nie mogą naruszać praw osób trzecich. Forex Dreamland zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej zawartości z tej witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Twoja prywatność

Proszę przeczytać politykę prywatności.

Bez gwarancji

Ta strona internetowa jest dostarczana „tak jak jest” ze wszystkimi błędami, a Forex Dreamland nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących tej witryny ani materiałów zawartych na tej stronie. Ponadto, nic zawartego na tej stronie nie powinno być interpretowane jako rada.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Forex Dreamland, jak również którykolwiek z jego przedstawicieli, dyrektorów i pracowników, nie będzie odpowiedzialny za wszystko, co powstaje w jakikolwiek sposób w związku z korzystaniem z tej strony, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność jest umowna. Forex Dreamland, w tym jego kierownicy, dyrektorzy i pracownicy, nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, pośrednią lub specjalną odpowiedzialność powstałą w związku z korzystaniem z tej witryny lub w jakikolwiek sposób z nią związanym.

Odszkodowanie

Niniejszym w pełni zabezpieczasz Forex Dreamland za wszelkie i / lub wszelkie i / lub wszelkie zobowiązania, koszty, roszczenia, podstawy do działania, straty i wydatki powstałe w jakikolwiek sposób w związku z naruszeniem któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Podzielność

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne zgodnie z obowiązującym prawem, postanowienia te zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy.

Zmiana warunków

Forex Dreamland ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie według własnego uznania, a korzystając z tej witryny należy regularnie przeglądać niniejsze Warunki.

Zadanie

Forex Dreamland może cedować, przenosić i przenosić swoje prawa i / lub obowiązki zgodnie z niniejszymi Warunkami bez uprzedniego powiadomienia. Nie możesz jednak cedować, przenosić ani zlecać podwykonawstwa swoich praw i / lub obowiązków zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Pełna zgoda

Niniejsze Warunki stanowią całą umowę między Forex Dreamland a użytkownikiem dotyczącą korzystania z tej Witryny i zastępują wszystkie poprzednie umowy i porozumienia.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki będą podlegały prawu stanu i będą interpretowane zgodnie z nim, a Ty będziesz podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych znajdujących się w Polsce w celu rozstrzygania wszelkich sporów.

Exit mobile version