Co to jest dywidenda

Dywidenda odnosi się do nagrody, pieniężnej lub innej, którą spółka wypłaca swoim akcjonariuszom. Dywidendy mogą być wydawane w różnych formach, takich jak wypłata gotówki, akcji lub w innej formie. O wypłacie dywidendy przez spółkę decyduje jej zarząd i wymaga ona zgody akcjonariuszy. Co ciekawe, wypłata dywidendy przez spółkę nie jest obowiązkowa. Dywidenda jest zazwyczaj częścią zysku, który spółka dzieli z udziałowcami.

Dywidenda – definicja i sposób działania

Po spłacie wierzycieli spółka może wykorzystać część lub całość pozostałych zysków na wypłatę dywidendy dla swoich udziałowców. Jednak w przypadku, gdy przedsiębiorstwa borykają się z niedoborem środków pieniężnych lub gdy potrzebują ich do reinwestycji, mogą również pomijać wypłatę dywidendy. Kiedy spółka ogłasza wypłatę dywidendy, ustala ona również dzień dywidendy i wszyscy akcjonariusze, którzy są zarejestrowani w tym dniu, stają się uprawnieni do otrzymania wypłaty dywidendy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. Spółka zazwyczaj wysyła czeki do akcjonariuszy w ciągu około tygodnia. Akcje są zazwyczaj kupowane lub sprzedawane z dywidendą do dwóch dni roboczych przed dniem rejestracji, a następnie przechodzą w stan bez dywidendy.

Wypłata dywidend zazwyczaj nie wpływa na podstawową wartość kursu akcji firmy. Spółki o wysokim tempie wzrostu i znajdujące się na wczesnym etapie swoich przedsięwzięć rzadko wypłacają dywidendy, ponieważ wolą reinwestować większość zysku, aby pomóc w utrzymaniu wyższego wzrostu i ekspansji. Z drugiej strony, spółki o ugruntowanej pozycji starają się oferować regularne dywidendy, aby nagradzać lojalnych inwestorów.

Co to jest dywidenda

Dywidenda – co to jest? Kluczowe informacje

Większe, bardziej ustabilizowane spółki o bardziej przewidywalnych zyskach są często najlepszymi płatnikami dywidend. Spółki te mają tendencję do wypłacania regularnych dywidend, ponieważ dążą do maksymalizacji bogactwa akcjonariuszy w sposób wykraczający poza normalny wzrost. Obserwuje się, że spółki z następujących sektorów przemysłu prowadzą regularny rejestr wypłacanych dywidend: 

  • Ropa naftowa i gaz
  • Banki i instytucje finansowe
  • Opieka zdrowotna i farmaceutyki
  • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Firmy rozpoczynające działalność i inne szybko rozwijające się przedsiębiorstwa, takie jak te z sektora technologicznego lub biotechnologicznego, mogą nie oferować regularnych dywidend. Ponieważ spółki te mogą znajdować się we wczesnej fazie rozwoju i mogą ponosić wysokie koszty (jak również straty) związane z badaniami i rozwojem, ekspansją działalności gospodarczej i działalnością operacyjną, mogą nie mieć wystarczających środków na wypłatę dywidendy. Nawet firmy na wczesnym i średnim etapie rozwoju, osiągające zyski, unikają wypłacania dywidend, jeśli dążą do wyższego niż przeciętny wzrostu i ekspansji oraz chcą inwestować zyski z powrotem w swoją działalność, zamiast wypłacać dywidendy.

Ponieważ dywidendy są nieodwracalne, ich wypłata zazwyczaj prowadzi do tego, że pieniądze wypadają z ksiąg i rachunków firmy na zawsze. W związku z tym wypłata dywidendy ma wpływ na cenę akcji – może ona wzrosnąć w momencie ogłoszenia w przybliżeniu o kwotę zadeklarowanej dywidendy, a następnie spaść o podobną kwotę na sesji otwarcia w dniu wypłaty dywidendy.

Co to jest dywidenda

Dlaczego spółki wypłacają dywidendy

Spółki wypłacają dywidendę z różnych powodów. Przyczyny te mogą mieć różne implikacje i interpretacje dla inwestorów. Dywidendy mogą być oczekiwane przez akcjonariuszy jako nagroda za ich zaufanie do spółki. Kierownictwo spółki może dążyć do uhonorowania tych nastrojów, przedstawiając solidne wyniki w zakresie wypłaty dywidendy. Wypłacanie dywidend pozytywnie odbija się na spółce i pomaga utrzymać zaufanie inwestorów. Dywidendy są również preferowane przez wspólników/akcjonariuszy, ponieważ w wielu krajach są traktowane jako nieopodatkowany dochód wspólników/akcjonariuszy. I odwrotnie, zyski kapitałowe zrealizowane w wyniku sprzedaży akcji, których cena wzrosła, są uznawane za dochód podlegający opodatkowaniu. Inwestorzy, którzy poszukują zysków krótkoterminowych, mogą również preferować otrzymywanie wypłat dywidend, które oferują natychmiastowe zyski wolne od podatku.

Deklaracja o wysokiej wartości dywidendy może wskazywać, że spółka dobrze sobie radzi i wypracowała dobre zyski. Może ona jednak również wskazywać, że spółka nie ma odpowiednich projektów, które pozwoliłyby jej osiągnąć lepsze zyski w przyszłości. Dlatego też wykorzystuje ona swoje środki pieniężne do wypłacania akcjonariuszom, zamiast reinwestować je w rozwój.

Zmniejszenie kwoty dywidendy lub decyzja o nie wypłacie dywidendy nie musi przekładać się na złe wiadomości o spółce. Może się zdarzyć, że kierownictwo spółki będzie miało lepsze plany zainwestowania pieniędzy, biorąc pod uwagę jej finanse i działalność. Na przykład, zarząd spółki może zdecydować się na zainwestowanie w projekt o wysokiej stopie zwrotu, który może zwiększyć zyski akcjonariuszy w dłuższej perspektywie w porównaniu z niewielkimi zyskami, jakie osiągną oni dzięki wypłatom dywidendy.