Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne można zdefiniować jako prawdopodobieństwo lub możliwość wystąpienia strat w stosunku do oczekiwanego zwrotu z danej inwestycji. Możliwe jest zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym poprzez zrozumienie podstaw ryzyka i sposobu jego pomiaru. Poznanie ryzyka, które może mieć zastosowanie do różnych scenariuszy i niektórych sposobów zarządzania nim w sposób całościowy, pomoże wszystkim rodzajom inwestorów i menedżerów biznesowych uniknąć niepotrzebnych i kosztownych strat.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne – co to jest?

Każdy jest codziennie narażony na jakiś rodzaj ryzyka – czy to z powodu prowadzenia samochodu, chodzenia po ulicy, inwestowania, planowania kapitałowego, czy czegoś innego. Osobowość, styl życia i wiek inwestora to jedne z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy indywidualnym zarządzaniu inwestycjami i ryzykiem. Każdy inwestor posiada unikalny profil ryzyka, który określa jego gotowość i zdolność do sprostania ryzyku. Ogólnie rzecz biorąc, w miarę wzrostu ryzyka inwestycyjnego, inwestorzy oczekują wyższych zysków, które zrekompensują im podjęcie tego ryzyka.

Podstawową ideą w finansach jest związek pomiędzy ryzykiem a zyskiem z inwestycji. Im większe jest ryzyko, które inwestor jest skłonny podjąć, tym większy jest potencjalny zysk z kapitału. Ryzyko może pojawić się na różne sposoby, a inwestor musi otrzymać rekompensatę za podjęcie dodatkowego ryzyka. Na przykład obligacja skarbowa jest uważana za jedną z najbezpieczniejszych inwestycji i w porównaniu z obligacją korporacyjną zapewnia niższą stopę zwrotu. Korporacja jest znacznie bardziej narażona na bankructwo niż rząd. Ponieważ ryzyko niewypłacalności związane z inwestycją w obligację korporacyjną jest wyższe, inwestorom oferuje się wyższą stopę zwrotu.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycji – jak nad nim panować?

Osoby fizyczne, doradcy finansowi i spółki mogą opracować strategie zarządzania ryzykiem, które pomogą im w zarządzaniu ryzykiem związanym z ich inwestycjami i działalnością gospodarczą. Z naukowego punktu widzenia istnieje kilka teorii, metryk i strategii, które zostały zidentyfikowane w celu pomiaru, analizy i zarządzania ryzykiem. Niektóre z nich to: 

  • odchylenie standardowe, 
  • beta, 
  • wartość narażona na ryzyko (VaR)
  • model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). 

Pomiar i kwantyfikowanie ryzyka często pozwala inwestorom, handlowcom i zarządzającym biznesem na zabezpieczenie przed niektórymi rodzajami ryzyka poprzez zastosowanie różnych strategii, w tym dywersyfikacji i pozycji pochodnych.

Rodzaje ryzyka finansowego i cechy inwestycji

Każde działanie oszczędnościowe i inwestycyjne wiąże się z innym ryzykiem i zwrotem. Ogólnie rzecz biorąc, teoria finansowa dzieli ryzyko inwestycyjne wpływające na wartość aktywów na dwie kategorie: ryzyko systematyczne i ryzyko niesystematyczne. 

Ryzyko systematyczne, zwane również ryzykiem rynkowym, to ryzyko, które może dotyczyć całego rynku gospodarczego lub dużej części całego rynku. Ryzyko rynkowe to ryzyko utraty inwestycji ze względu na czynniki, takie jak ryzyko polityczne i ryzyko makroekonomiczne, które mają wpływ na wyniki całego rynku. Ryzyka rynkowego nie można łatwo ograniczyć poprzez dywersyfikację portfela. Inne powszechne rodzaje ryzyka systematycznego mogą obejmować:

  • ryzyko stopy procentowej, 
  • ryzyko inflacji, 
  • ryzyko walutowe, 
  • ryzyko płynności, 
  • ryzyko kraju,
  • ryzyko społeczno-polityczne.

Ryzyko niesystematyczne, nazywane również ryzykiem specyficznym jest kategorią ryzyka, które dotyczy tylko danej branży lub danego przedsiębiorstwa. Ryzyko niesystematyczne to ryzyko utraty inwestycji ze względu na ryzyko specyficzne dla danej firmy lub branży. Przykładem może być zmiana w zarządzaniu, wycofanie produktu z rynku, zmiana regulacyjna, która może spowodować spadek sprzedaży przedsiębiorstwa, a także nowy konkurent na rynku, który może odebrać przedsiębiorstwu udział w rynku. Inwestorzy często wykorzystują dywersyfikację do zarządzania ryzykiem niesystematycznym poprzez inwestowanie w różne aktywa.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne – podsumowanie

Każdego dnia wszyscy stajemy w obliczu ryzyka – niezależnie od tego, czy jedziemy do pracy, surfujemy po 60-metrowej fali, inwestujemy czy zarządzamy firmą. W świecie finansów ryzyko inwestycyjne odnosi się do szansy, że rzeczywisty zwrot z inwestycji będzie się różnił od oczekiwanego.

Najbardziej efektywnym sposobem zarządzania ryzykiem inwestycyjnym jest regularna ocena ryzyka i jego dywersyfikacja. Chociaż dywersyfikacja nie zapewnia zysków ani gwarancji na straty, to jednak daje możliwość zwiększenia zysków w oparciu o cele i docelowy poziom ryzyka. Znalezienie właściwej równowagi pomiędzy ryzykiem i zwrotem pomaga inwestorom i menedżerom biznesowym osiągnąć ich cele finansowe poprzez inwestycje, z którymi mogą być najbardziej zadowoleni.