Kontrakty CFD – poradnik handlowca

Kontrakty CFD – poradnik handlowca

Handel kontraktami na różnice kursowe (CFD) to sposób spekulacji na rynkach finansowych, który nie wymaga kupna i sprzedaży żadnych aktywów bazowych. W tym artkule dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby zrozumieć czym są kontrakty CFD. Znajdziesz praktyczne informacje związane z transakcjami, dźwignią i hedgingiem.

Kontrakty CFD – podstawowe informacje

Kontrakt na różnicę (CFD) jest umową pomiędzy kupującym a sprzedającym, w której transakcje odbywają się bez zmiany właściciela aktywów. Zasadniczo, kupujący i sprzedający uczestniczą w transakcji opartej jedynie na ruchu cenowym akcji, a nie na samej akcji. Jeśli cena akcji wzrośnie w trakcie trwania kontraktu CFD, sprzedający płaci kupującemu różnicę w cenie.

Jest to zaawansowana strategia handlowa, która jest wykorzystywana tylko przez doświadczonych traderów. W przypadku kontraktów CFD nie ma dostawy fizycznych towarów lub papierów wartościowych. Inwestor CFD nigdy nie jest właścicielem instrumentu bazowego, ale zamiast tego otrzymuje dochód w oparciu o zmianę ceny tego instrumentu. Na przykład, zamiast kupować lub sprzedawać fizyczne złoto, inwestor może po prostu spekulować, czy cena złota pójdzie w górę czy w dół. Jedną z głównych zalet handlu CFD jest to, że można spekulować na ruchach cen w dowolnym kierunku, a zysk lub strata zależą od tego, w jakim stopniu prognoza handlowca jest poprawna. W dalszej części artykułu wyjaśnimy niektóre z głównych cech i zastosowań kontraktów na różnice kursowe, w tym:

  • Handel krótki i długi
  • Dźwignię finansową
  • Depozyt zabezpieczający

Kontrakty CFD – poradnik handlowca

Kontrakty CFD a dźwignia finansowa

Kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, co oznacza, że aby otworzyć pozycję, należy zdeponować jedynie niewielki procent pełnej wartości transakcji. Wszystko to odbywa się bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów na samym początku. Załóżmy, że chcemy otworzyć pozycję odpowiadającą 500 akcjom firmy Apple. W przypadku standardowej transakcji oznaczałoby to zapłacenie pełnego kosztu akcji z góry. W przypadku kontraktu na różnicę inwestor może zainwestować jedynie niewielki procent kosztów.

Dźwignia finansowa pozwala na szersze rozłożenie kapitału. Należy jednak pamiętać, że zysk lub strata nadal będą obliczane na podstawie pełnej wielkości pozycji. W naszym przykładzie będzie to różnica w cenie 500 akcji Apple od momentu otwarcia transakcji do momentu jej zamknięcia. Oznacza to, że zarówno zyski jak i straty mogą być bardzo duże w porównaniu z nakładami, a straty mogą przewyższać depozyty. Z tego powodu ważne jest, aby zwracać uwagę na wskaźnik dźwigni i upewnić się, że handlujemy w ramach swoich możliwości finansowych.

Handel na depozycie zabezpieczającym

Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej jest czasami określany jako handel na depozycie zabezpieczającym, ponieważ fundusze wymagane do otwarcia i utrzymania pozycji (depozyt zabezpieczający) stanowią jedynie ułamek jej całkowitej wielkości. Przy handlu kontraktami CFD istnieją dwa rodzaje depozytu zabezpieczającego:

  • Depozyt zabezpieczający – jest wymagany do otwarcia pozycji
  • Depozyt podtrzymujący – może być wymagany, jeśli transakcja zbliża się do poniesienia strat, których depozyt zabezpieczający i wszelkie dodatkowe fundusze na koncie tradera nie pokryją. Jeśli tak się stanie, handlowiec może otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego od dostawcy z prośbą o uzupełnienie środków na koncie. Jeśli nie będzie posiadał on wystarczających środków, pozycja może zostać zamknięta.

Aby Uchronić się przed dużymi startami warto dowiedzieć się także czym jest hedging. Jest to praktyka utrzymywania dwóch lub więcej pozycji w tym samym czasie z zamiarem zrównoważenia wszelkich strat z pierwszej pozycji zyskami z drugiej. Hedging może zapobiec sytuacji, w której strata przekroczy ustaloną wcześniej kwotę. Zazwyczaj hedging jest strategią zarządzania ryzykiem stosowaną przez krótko i średnioterminowych traderów i inwestorów w celu ochrony przed niekorzystnymi ruchami na rynku. Wielu inwestorów długoterminowych nigdy nie korzysta z hedgingu, ponieważ mają oni tendencję do całkowitego ignorowania krótkoterminowych wahań

Kontrakty CFD – krótka i długa sprzedaż

Handel CFD pozwala na spekulowanie na ruchach cenowych w dowolnym kierunku. Z tego względu, kontrakty CFD umożliwiają tzw. sprzedaż krótką i długą (zwane też pozycją krótką i długą).

  • Krótka sprzedaż oznacza, że handlowiec wykorzystał zlecenie kupna jako swoją otwierającą transakcję. Innymi słowy, oczekuje on wzrostu ceny i użyje zlecenia sprzedaży, aby zamknąć swoją pozycję.
  • Długa sprzedaż oznacza, że trader otworzył pozycję za pomocą zlecenia sprzedaży. W tym wypadku handlowiec spodziewa się spadku cen i użyje zlecenia kupna, aby zamknąć swoją pozycję. (Może to zabrzmieć dziwnie, ale w ten sposób zamyka swoją ekspozycję na rynek). Zaletą krótkich transakcji jest to, że można czerpać zyski bezpośrednio ze spadku cen, co jest bardzo trudne do osiągnięcia bez użycia produktów takich jak kontrakty CFD.

Jakie są koszty handlu kontraktami CFD?

Koszty handlu kontraktami CFD obejmują prowizję (tylko dla akcji), koszt finansowania (jeśli kupujesz akcje) oraz spread, czyli różnicę między ceną kupna i sprzedaży w momencie dokonywania transakcji. Jeśli kupujesz i sprzedajesz natychmiast, spread jest różnicą pomiędzy tym, co zapłaciłeś, a tym, co otrzymałeś. Jeśli sprzedajesz kontrakty CFD na akcje, otrzymasz odsetki. W przypadku handlu parami wartościowymi i towarami zazwyczaj nie ma prowizji; opłatą w tym przypadku jest spread bid-offer.

Opłata finansowa może mieć zastosowanie w przypadku zajęcia długiej pozycji; dzieje się tak, ponieważ pozycje nocne dla danego produktu są uważane za inwestycję (a dostawca pożyczył inwestorowi pieniądze na zakup aktywów). Inwestorzy są zazwyczaj obciążani opłatą odsetkową za każdy dzień utrzymywania pozycji.

Kontrakty CFD – poradnik handlowca

Zalety kontraktów CFD

Kontrakty CFD zapewniają inwestorom wiele korzyści, ale też ryzyko związane z papierami wartościowymi bez ich faktycznego posiadania lub konieczności fizycznej dostawy aktywów. Kontrakty CFD są przedmiotem obrotu na depozycie zabezpieczającym, co oznacza, że broker pozwala inwestorom pożyczać pieniądze w celu zwiększenia dźwigni finansowej lub rozmiaru pozycji, aby uzyskać duże zyski.

Handel kontraktami CFD z depozytem zabezpieczającym zapewnia zazwyczaj wyższą dźwignię finansową niż handel tradycyjny. Standardowa dźwignia finansowa na rynku CFD może być tak niska jak 2% wymaganego depozytu zabezpieczającego i tak wysoka jak 20% depozytu zabezpieczającego. Niższe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego oznaczają mniejsze nakłady kapitałowe i większe potencjalne zyski dla inwestora.

Zazwyczaj mniej zasad i regulacji otacza rynek CFD w porównaniu do standardowych giełd. W rezultacie, CFD mogą mieć niższe wymagania kapitałowe lub gotówkę wymaganą na rachunku brokerskim. Większość brokerów CFD oferuje produkty na wszystkich głównych rynkach na całym świecie. Inwestorzy mają łatwy dostęp do każdego rynku, który jest otwarty z platformy brokera.

Na rynku CFD zazwyczaj nie obowiązują zasady krótkiej sprzedaży. Instrument może być krótszy w dowolnym momencie. Ponieważ nie ma prawa własności do instrumentu bazowego, nie ma kosztów pożyczki lub krótkiej sprzedaży. Ponadto, za handel CFD pobierane są niewielkie lub żadne opłaty. Brokerzy zarabiają pieniądze od inwestora płacącego spread.

Kontrakty CFD – podsumowanie

Zalety handlu CFD obejmują niższe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, łatwy dostęp do rynków światowych, brak zasad shortingu lub day tradingu oraz niewielkie opłaty lub ich brak. Jednakże, wysoka dźwignia finansowa powiększa straty w przypadku ich wystąpienia, a konieczność płacenia spreadu w celu wejścia i wyjścia z pozycji może być kosztowna, gdy nie występują duże ruchy cenowe. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wprowadził ograniczenia dotyczące kontraktów CFD w celu ochrony inwestorów detalicznych.